Aj vy hľadáte

kvalitu

dobrú cenu

rýchlosť

a spoľahlivosť?


 

Hľadáte NÁS!

Kataster do vrecka

Kataster do vrecka

www.katasterportal.sk 

Katastrálny operát je verejne a bezplatne prístupný prostredníctvom prístupového miesta v internetovej sieti, ktorým je katastrálny portál. Údaje poskytované prostredníctvom katastrálneho portálu sú bezplatne prístupné a majú informatívny charakter.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

 

Vysvetlenie pojmov

Kataster

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností, ktorého súčasťou je evidencia právnych vzťahov k týmto nehnuteľnostiam. Predmetom evidencie katastra nehnuteľností sú najmä katastrálne územia, pozemky, stavby, byty a nebytové priestory a práva k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri. Nehnuteľnosti sa v katastri evidujú podľa katastrálnych území. Kataster obsahuje najmä tieto údaje:

  • geometrické určenie a polohové určenie nehnuteľností
  • parcelné čísla, druhy a výmery pozemkov, súpisné čísla stavieb, údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému územiu obce a pod.
  • údaje o právach k nehnuteľnostiam vrátane identifikačných údajov o vlastníkoch nehnuteľností
Operát katastra

Operát katastra tvoria dokumentačné materiály potrebné na spravovanie katastra a obnovu katastrálneho operátu. Patrí sem katastrálna mapa, mapa určeného operátu (pôvodná mapa), geometrické plány, záznamy podrobného merania zmien, zoznamy súradníc a ďalšia geodetická dokumentácia, popisné informácie o parcelách, vlastníkoch, zbierka listín, pozemková kniha, železničná kniha a údaje o pôdnom fonde.

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa je technickým podkladom na evidovanie nehnuteľností v katastri. Katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa na mapových listoch v analógovej forme alebo v digitálnej forme ako vektorová katastrálna mapa.

Na zmeny v súbore geodetických informácií, v katastrálnej mape, možno použiť len overené výsledky podrobného merania obsahujúce všetky náležitosti v súlade s platnými predpismi. Na katastrálnej mape sa vyskytujú rôzne značky. Podľa značky môžete zistiť druh pozemku, nájsť na mape stavbu a pod. Najčastejšie používané značky Vám zdarma zašleme na vyžiadanie. Snímku z katastrálnej mapy môžete získať na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu (bývalá správa katastra).

V niektorých katastrálnych územiach si môžete katastrálnu mapu vytlačiť priamo z katastrálneho portálu.

Mapa určeného operátu

Mapa určeného operátu je najvhodnejší operát zobrazujúci hranice pôvodných pozemkov. V niektorých katastrálnych územiach je vytvorená vektorová mapa určeného operátu, ktorá sa v digitálnej forme dopĺňa.

Geometrický plán

Geometrický plán je technickým podkladom pre právne úkony, verejné listiny a iné listiny potvrdzujúce práva k nehnuteľnostiam. Slúži aj ako podklad na vklad a záznam do katastra nehnuteľností. Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov, ich výmer a ďalších údajov. Geometrický plán vyhotovuje geodet, ktorý má oprávnenie vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Zásady a náležitosti vyhotovenia geometrických plánov, vytyčovania hraníc pozemkov a dokumentácie týchto prác ustanovujú smernice, ktoré vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Autorizačné overenie geometrického plánu vykonáva autorizovaný geodet a kartograf. Úradné overenie vykonáva katastrálny odbor okresného úradu (pôvodne správa katastra). Pred úradným overením katastrálny odbor preskúma súlad východiskových údajov katastra nehnuteľností uvedených v geometrickom pláne s platnými údajmi katastra ku dňu úradného overenia a skontroluje či je geometrický plán vyhotovený v súlade s platnými smernicami na vyhotovovanie geometrických plánov. Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností. K zmluve, v ktorej sa pojednáva o právach k nehnuteľnostiam ktoré vznikli reálnym rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, ako aj k listine o vecnom bremene k časti nehnuteľnosti, treba pripojiť aj geometrický plán. Geodet si pred vyhotovením geometrického plánu od katastrálneho odboru príslušného okresného úradu vyžiada všetky potrebné podklady.

Záznam podrobného merania zmien

Záznam podrobného merania zmien tvorí meračský náčrt, ktorý je grafickým vyjadrením výsledkov podrobného merania zmien, zápisník a záhlavie. Vyhotovuje ho geodet a odovzdáva pri úradnom overení geometrického plánu na katastrálny odbor okresného úradu.

Zbierka listín

Zbierka listín je dokumentácia, ktorú tvoria najmä zmluvy, dohody, rozhodnutia štátnych orgánov, notárske osvedčenia, dokumentácia výsledkov katastrálneho konania, identifikácie parciel a geometrické plány, ktoré boli vyhotovené na spísanie zmlúv a iných listín.

Pozemková kniha

Pozemková kniha a železničná kniha slúžia ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach.

Pozemkovoknižná vložka (PK vložka) bola obdobou terajšieho listu vlastníctva s rovnakým členením na časť „A“, „B“ a „C“. Na evidenciu nehnuteľností bola používaná do mája roku 1964.

List vlastníctva

List vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce, názov katastrálneho územia a skladá sa z troch častí. Časť "A - majetková podstata" obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam, ich výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce, číslo zmeny a ďalšie údaje. Časť "B - vlastníci" obsahuje mená (názvy) vlastníkov, rodné čísla (IČO), spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia (podľa listiny), miesto trvalého pobytu (sídlo) a iné údaje. Časť "C - ťarchy" obsahuje vecné bremená, záložné práva, predkupné práva a pod.

Katastrálny odbor okresného úradu 

Katastrálny odbor okresného úradu (bývalá správa katastra) poskytuje údaje a informácie z katastra, výpisy a kópie zo súboru popisných (list vlastníctva) a geodetických (mapa) informácií, pozemkovej knihy, identifikácie parciel. Identifikáciou parciel sa porovnáva zápis a zákres totožnosti parcely z listín alebo z iných operátov so zápisom a zákresom parcely podľa súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností. Identifikáciu parciel pre právne účely vyhotovuje katastrálny odbor okresného úradu. Spätnú identifikáciu parciel (spätné vyhľadanie pôvodnej parcely cez parcelu registra C KN) vyhotovuje na základe požiadavky klienta geodet. My poskytujeme k spätnej identifikácii aj grafickú identifikáciu parciel.

Bezplatné nahliadnutie do údajov katastra nehnuteľností Vám umožní katastrálny portál.

Zápis stavby

Pri zápise údajov k novej stavbe sa ako vlastník zapíše osoba uvedená v rozhodnutí o udelení súpisného čísla, ak sa nepreukáže niečo iné (kúpna zmluva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie a pod.). Ak nebolo vydané rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, zapíše sa ako vlastník osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí, ak sa nepreukáže niečo iné. K zápisu je potrebné priložiť geometrický plán na zameranie stavby (pokiaľ stavba nie je zakreslená v katastrálnej mape pod samostatným parcelným číslom).

Pri zápise údajov o práve k rozostavanej stavbe sa predkladá právoplatné stavebné povolenie, geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby a znalecký posudok o stupni rozostavanosti a ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v stavebnom povolení.

Katastrálne územie

Katastrálne územie je územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov. Podľa katastrálnych území je usporiadaný katastrálny operát.

Parcela registra E KN

Parcela registra E KN je parcela, ktorú nenájdeme na katastrálnej mape. Je to pôvodná parcela (z pozemkovej knihy), ktorá sa nachádza na pôvodných mapách. Jej hranice nie sú v teréne viditeľné. Je možné ju geometrickým plánom obnoviť do registra C KN. Takto bude mať presnú výmeru a súradnice lomových bodov.

Parcela registra C KN

Parcela registra C KN je parcela, ktorá sa nachádza na katastrálnej mape. Jej hranice sú viditeľné v teréne. Každý pozemok je súčasťou registra C KN, má pridelené parcelné číslo. Nie každá parcela v registri C KN má založený list vlastníctva. Parcely registra C KN tvoria katastrálne územie.

Vklad

Vklad je právny úkon katastrálneho odboru okresného úradu, ktorým vznikajú, zanikajú, alebo sa menia vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam.

Záznam

Záznam je úkon katastrálneho odboru okresného úradu, ktorým sa zapisujú také práva k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli, zanikli alebo sa zmenili zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, osvedčením notára a pod. Taktiež sem patria evidenčné zmeny na už evidovaných listoch vlastníctva.

Plomba

Plomba na liste vlastníctva nás informuje o prebiehajúcom konaní na príslušnej nehnuteľnosti. Katastrálny odbor okresného úradu vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti alebo o začatí konania o oprave chyby, v takom poradí, ako boli doručené návrhy na zápis do katastra.

Lomový bod

Lomový bod je bod, v ktorom hranica parcely alebo stavby mení svoj smer. S termínom lomový bod sa stretneme aj pri kanalizačnom, elektrickom vedení a pod.

Vytyčovanie hraníc

Vytyčovanie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku evidovaných katastrálnym odborom okresného úradu. Vytýčenie hraníc pozemku môže vykonávať iba geodet ktorý má oprávnenie vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa ani nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam.

Mierka mapy

Mierka mapy určuje pomer zmenšenia skutočnej dĺžky nameranej v teréne, na mape. Napr. v mierke 1:1000 1 mm na mape = 1000 mm v teréne, t.j. 1 mm na mape = 1 m v teréne. V mierke 1:2880 1 mm na mape = 2,88 m v teréne. Od mierky mapy závisí vernosť obrazu zemského povrchu zobrazeného do roviny (mapy).

Určovanie výmer

Plošné miery sa odvodzujú od dĺžkových mier. V súčasnosti je jednotkou plošného obsahu meter štvorcový – plocha štvorca so stranou 1m. V pozemkovej knihe sa môžete stretnúť aj s historickými plošnými mierami – katastrálne jutro a štvorcová siaha.

Z jutár a siah si vypočítate výmery v m2 takto:

  • 1 katastrálne jutro = 1600 štvorcových siah
  • 1 štvorcová siaha = 3,596652 m2

Výmera parcely je plocha jej horizontálneho priemetu vyjadrená v metroch štvorcových (m2). V katastri nehnuteľností sa vypočítaná výmera parcely zaokrúhľuje na celé m2.

Adresný bod

Elaborát adresného bodu sa vyhotovuje pri kolaudácii.