Aj vy hľadáte

kvalitu

dobrú cenu

rýchlosť

a spoľahlivosť?


 

Hľadáte NÁS!

Služby

Služby

Geometrický plán

Vypracujeme a odovzdáme Vám 3 rovnocenné originály geometrického plánu (v prípade záujmu aj viac), úradne overené katastrálnym odborom príslušného okresného úradu (predtým správou katastra).

Poplatky spojené s úradným overením na katastri v kolkových známkach vo výške 27,- EUR sú vždy zahrnuté v cenovej ponuke. Nečakajú Vás teda žiadne nemilé prekvapenia v podobe skrytých poplatkov zvyšujúcich záverečnú cenu za geometrický plán.  Poradíme Vám, ako máte použiť geometrický plán na právne úkony. Žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností Vám vyhotovíme zdarma.

 • geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby (keď potrebujete získať úver na stavbu v banke)
 • geometrický plán na zameranie stavby pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia (pred kolaudáciou domu, garáže, prístavby...)
 • geometrický plán na rozdelenie nehnuteľností (keď potrebujete rozdeliť záhradu, rozparcelovať pozemok na stavebné parcely...)
 • geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľností (keď zamieňate so susedom časť parcely, alebo upravujete tvar parcely...)
 • geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (keď na parcelu nie je založený list vlastníctva...)
 • geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (keď vzniká vecné bremeno na časť parcely, napr. právo prechodu)
 • geometrický plán na zlúčenie nehnuteľností (keď viacero parciel potrebujete spojiť do jednej)
 • geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí (keď na svoju pôvodnú parcelu chcete mať založený LV v registri C KN a chcete ju mať zobrazenú v katastrálnej mape)
 • geometrický plán na výkup pozemkov (keď chcete vykúpiť časti parciel, alebo celé parcely vykúpiť a rozparcelovať)
 • geometrický plán na vyznačenie duplicitného vlastníctva (keď na časť parcely existuje doklad o duplicite vlastníctva)
 • geometrický plán na vymedzenie zmien v pôdnom fonde a lesnom fonde oddelením nehnuteľnosti
 • geometrický plán na pozemkové úpravy

Polohopisný a výškopisný plán

Vypracujeme Vám ho na mieru – aby bol ideálny práve pre Vaše potreby. Máme skúsenosti s polohopisnými a výškopisnými plánmi pre projekt jedného rodinného domu, ale aj s polohopisnými a výškopisnými plánmi veľkého rozsahu v areáloch organizácií a súkromných spoločností, či rozsiahlych území určených na výstavbu.

Pred začatím prác na projektovaní stavby je potrebné projektantovi dodať polohopisný a výškopisný plán. Pri podrobnom meraní zameria geodet polohu a výšku bodov, ktoré ohraničujú tvar meraných predmetov. Napr. pred výstavbou rodinného domu je potrebné zamerať oplotenie pozemku, jestvujúce inžinierske siete a komunikácie. To prispeje k správnemu naprojektovaniu polohy stavby, správnemu spádu kanalizácie a pod. Polohopisným a výškopisným zameraním pred započatím projektovania Vašej stavby sa môžete vyhnúť mnohým nepríjemnostiam.

Nami vyhotovený polohopisný a výškopisný plán obsahuje zameranie inžinierskych sietí, oplotenia, stromov, stavieb, komunikácií (prípadne ďalších prvkov podľa Vašich požiadaviek) a hranice dotknutých parciel podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností.

Kolaudácia - podklady

Vypracujeme Vám kompletné geodetické podklady súvisiace s kolaudáciou stavby malého ale aj veľkého rozsahu.

Pred plánovanou kolaudáciou stavby je potrebné pripraviť podľa pokynov príslušného stavebného úradu doklady. Viaceré doklady ku kolaudácii vyhotovuje geodet. Požiadavky stavebných úradov sa líšia. Pred započatím stavebnej činnosti Vám vytýčime polohu budúcej stavby a dodáme Vám Zápisnicu o vytýčení stavebnej čiary. Už postavenú stavbu zameriame a vyhotovíme geometrický plán na zameranie stavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. V Bratislave je potrebné vyhotoviť aj podklad pre Digitálnu technickú mapu mesta. Zameriame Vaše nové inžinierske siete, vyhotovíme elaborát a Vám dodáme Záznam o prevzatí elaborátu do Digitálnej technickej mapy mesta, ktorý predložíte pri kolaudácii.

Vytýčenie stavebnej čiary

Doklad o vytýčení stavebnej čiary môže od Vás vyžadovať stavebný úrad pri kolaudácii stavby. Poloha budúcej stavby sa vyznačí v teréne pred započatím stavebných prác. Naše odporúčanie: vyhnite sa neskorším sporom so susedmi z dôvodu neodborne vytýčenej polohy budúcej stavby.

Identifikácie parciel

Ak potrebujete zistiť vlastníka parcely s nezaloženým listom vlastníctva, vyhotovíme Vám spätnú identifikáciu parcely. Jej súčasťou je aj grafická identifikácia – grafické znázornenie parcely právneho stavu a parcely evidovanej v katastrálnej mape. Identifikácie parciel vyhotovujeme v rozsahu od jednej parcely až po rozsiahle územia. Pokiaľ vzápätí vyhotovujeme na záujmovom území geometrický plán, prešetrené údaje vieme použiť a tak cenu, ktorú ste uhradili za identifikáciu parciel, Vám odpočítame od ceny geometrického plánu.

Spätná identifikácia je spätné vyhľadanie pôvodnej parcely cez parcelu registra C KN.

Prešetrovanie vlastníctva a ďalšie geodetické práce podľa Vašich požiadaviek

Konzultácie

Poskytujeme odborné konzultácie z oblasti katastra nehnuteľností, geodézie a kartografie pre advokátske kancelárie, realitné kancelárie, notárov, štátne organizácie a iné subjekty.

Poradenstvo zdarma

Prostredníctvom e-mailu nás môžete kedykoľvek kontaktovať – poradíme Vám zdarma v otázkach týkajúcich sa katastra, geodézie a kartografie.

 

Naše služby si objednajte na e-mailovej adrese benedikovicka@gmail.com
Cenovú ponuku si vyžiadajte na e-mailovej adrese benedikovicka@gmail.com